Privacyverklaring

Waarvoor verwerkt Poort80 Hosting Services uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten;
 • Het afhandelen van supportverzoeken en informatieaanvragen;
 • Het verbeteren van de website en onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

 

Op grond waarvan mag Poort80 Hosting Services deze persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken, omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Poort80 Hosting Services of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en/of eigendommen van Poort80 Hosting Services;
 • Beveiliging en ter beschikkingstelling van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie en controle van logs van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Interne audits om de kwaliteit van de diensten te verbeteren.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Poort80 Hosting Services verkoopt uw persoonsgegevens niet. Het kan voorkomen dat derde partijen worden ingeschakeld voor werkzaamheden waarbij een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van SSL certificaten of domeinregistraties. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd. Een overzicht van ingeschakelde subverwerkers is ten alle tijden op te vragen.

 

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Poort80 Hosting Services te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan hanteren wij als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Geeft Poort80 Hosting Services gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). In de basis vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Uitzondering hierop is domeinregistratie voor een domein buiten de EER. Domeinregistratie is niet mogelijk zonder dat enkele van uw gegevens opgenomen worden in de who-is registratie van de betreffende domeinorganisatie.

 

Maakt Poort80 Hosting Services gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Poort80 Hosting Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Voor financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Poort80 Hosting Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Zo zijn bv. medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens gehouden tot geheimhouding.

Poort80 Hosting Services verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en is dit vastgelegd in een Data Processing Addendum en/of verwerkersovereenkomsten.

Aanvullend is het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) van Poort80 Hosting Services ISO 27001 gecertificeerd.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten:

Inzagerecht
U heeft het recht de door Poort80 Hosting Services verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen, of zelfs te laten verwijderen als de gegevens niet (langer) juist zijn, of als de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te kunnen maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
In bepaalde situaties heeft u ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat de verwerking van uw gegevens tijdelijk wordt ‘bevroren’. Gegevens worden niet meer verwerkt, maar kunnen ook nog niet worden gewist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Poort80 Hosting Services verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt voor persoonsgegevens die worden verwerkt met uw toestemming of die nodig waren voor de uitvoering van een overeenkomt. Het recht geldt bovendien alleen voor digitale gegevens; papieren dossiers vallen hier niet onder.

U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Intrekken van toestemming
Wanneer uw gegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Poort80 Hosting Services kan bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Poort80 Hosting Services om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt, of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Poort80 Hosting Services zal ieder verzoek afzonderlijk beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt.

 

Heeft Poort80 Hosting Services een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Nee, er is geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, aangezien Poort80 Hosting Services:

 • geen overheidsinstantie of publieke organisatie is;
 • niet als kernactiviteit op grote schaal individuen volgt;
 • niet als kernactiviteit op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

 

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Poort80 Hosting Services?

Als u een klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen.

Als u er met ons niet uit komt, dan kunt u uiteraard ook uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heeft u vragen?

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Maar u kunt natuurlijk ook altijd bij ons terecht voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. We zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Poort80 Hosting Services
Pedro de Medinalaan 27
1086 XP  Amsterdam
020-4894100
info@poort80.nl

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zal deze privacyverklaring zo nu en dan worden aangepast. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging is van 8 december 2022.